ครม.ห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2568 วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาท

ครม.ห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2568 วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาท
ครม. มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ. งบประมาณ 2568 วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาท ตั้งงบกลางสูง 8 แสนล้านบาท

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ตามที่สำนักงบประมาณ (สงป.) เสนอ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,752,700 ล้านบาท โดยจำแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

- จำแนกตามกลุ่มงบประมาณ

1. รายจ่ายงบกลาง 805,745.0 ล้านบาท

2. รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 1,254,576.8 ล้านบาท

3. รายจ่ายบูรณาการ 206,858.5 ล้านบาท

4. รายจ่ายบุคลากร 800,969.6 ล้านบาท

5. รายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน 274,296.4 ล้านบาท

6. รายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ 410,253.7 ล้านบาท

- จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐสรุปได้ ดังนี้

1) ด้านความมั่นคง 405,412.8 ล้านบาท

2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 398,185.9 ล้านบาท

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 583,023.4 ล้านบาท

4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 923,851.4 ล้านบาท

5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 137,291.9 ล้านบาท

6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 645.880.9 ล้านบาท

โดยมีรายการค่าดำเนินการภาครัฐ จำนวน 659,053.7 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น การชำระหนี้ภาครัฐ และเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

TAGS: #ครม.