economic

SCB CIO มองความกังวล เศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง หลังภาคการเงินสหรัฐฯ-ยุโรปตึงเครียด

SCB CIO มองความกังวลเศรษฐกิจถดถอยกลับมาอีกครั้งหลังความตึงเครียดภาคการเงินสหรัฐฯและยุโรปผนวกดอกเบี้ยสูง แนะเพิ่มพันธบัตรรัฐบาลในพอร์ตเพื่อป้องกันความเสี่ยง

SCB EIC มองเศรษฐกิจ CLMV ปี66 ขยายตัวแข็งแกร่ง หลังตลาดแรงงานฟื้นตัว

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC คาดเศรษฐกิจ CLMV ขยายตัวแข็งแกร่งขึ้นในปี 2566 สวนกระแสเศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่การเติบโตจะยังต่ำกว่าศักยภาพเมื่อเทียบกับช่วงก่อน COVID-19

ไทย กำลังจะตกขบวนเศรษฐกิจดิจิทัลอีกครั้ง โอกาสของไทยหลังปี 2024 อยู่ตรงไหน

ไทยต้องมุ่งเน้นการเป็น Digital Economy Hub, Sustainability Hub และ Climate Tech Hub ซึ่งยุโรปกำลังจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล่านี้ และไทยกำลังจะตกขบวนอีกครั้ง