ETC

ส่องแนวคิด SUSTAINABLE DESIGN การออกแบบที่ยั่งยืนของ TOSTEM ตอกย้ำนวัตกรรมสู่ตลาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“การออกแบบเพื่อความยั่งยืน” หนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการนำพาวงการการออกแบบเพื่อความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม

ออมสิน อวดผลสำเร็จเฟสแรก “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน”

ออมสิน อวดผลสำเร็จเฟสแรก โครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน”  ตอบโจทย์ความยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนด้านสังคม