ทุนจีนปักหมุดนิคมฯ ‘สมาร์ท ปาร์ค’ ตั้งรง.ชิ้นส่วนEV

ทุนจีนปักหมุดนิคมฯ ‘สมาร์ท ปาร์ค’ ตั้งรง.ชิ้นส่วนEV
กนอ.อัพเดทนิคมฯสมาร์ทปาร์คคืบกว่า 82.55% เสร็จตามแผน ล่าสุดนักลงทุนจีนสนใจเช่าพื้นที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนEV และอุตสาหกรรมพลังงาน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) มีความก้าวหน้ากว่า 82.55% (ณ 18 มี.ค. 2567) และมีนักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนจากหลายประเทศ หลังจากที่ กนอ. มีการโรดโชว์ โดยล่าสุดกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนแสดงความสนใจที่จะเช่าที่ดินแปลงใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เพื่อประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

“นักลงทุนชาวจีนสนใจอย่างมากในการเช่าพื้นที่แบบเหมาแปลงทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ (Feasibility Study) ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับ กนอ. ในรายละเอียดต่อไป”

สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการ 1,383.71 ไร่ ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่ก้าวข้ามการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นฐานเดิม โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Device) กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย ปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ต้องบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593

ทั้งนี้หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และดำเนินโครงการแล้ว จะเกิดการจ้างงานประมาณ 7,459 คน มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพื้นที่ประมาณ 1,342 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ในปี 2567

อย่างไรก็ตามมาตรการส่งเสริมการให้เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป กำหนดระยะเวลามาตรการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นฐานการผลิตและการลงทุน ประกอบด้วย ยกเว้นค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 1 ปีแรกนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ. โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) จะเป็นไปตามที่ กนอ. กำหนด

 

TAGS: #กนอ. #สมาร์ทปาร์ค #EV